Què és i per a què serveix
  • Imprimeix

Què és i per a què serveix

Què es la Seu judicial electrònica de Catalunya?

Un portal únic que dona accés a la informació dels serveis i tràmits que l'Administració de justícia a Catalunya ofereix als ciutadans i professionals del dret i que comporta una nova manera de dur a terme les gestions públiques en l'àmbit de la justícia, sense condicionaments d'horaris ni d'espai.

La Seu garanteix que tota la informació publicada és de qualitat  i que la navegació i la comunicació són segures. Compleix els principis d'accessibilitat, disponibilitat, confidencialitat, responsabilitat, neutralitat i interoperabilitat, d'acord amb la normativa vigent, i contribueix a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. 

L'adreça electrònica de referència és https://seujudicial.gencat.cat.

A qui s'adreça?

A la ciutadania i també als professionals del dret (la normativa els reconeix el dret a relacionar-se amb l'Administració de justícia per mitjans electrònics).

Per a què serveix?

A l'apartat 'Què cal fer si', els ciutadans trobaran l'orientació necessària per fer tràmits amb l'Administració de justícia. Entre altres opcions, podran consultar com atorgar un apoderament, com demanar un certificat d'antecedents penals, com fer una denúncia, o com sol·licitar un advocat gratis. 

Quin és l’àmbit d’aplicació?

Els òrgans i les oficines judicials, les fiscalies, i altres serveis de l'Administració de justícia a Catalunya, com també els ciutadans i professionals en les seves relacions amb aquests organismes per mitjans electrònics.

Qui n’és el titular i responsable?

La titularitat i gestió tecnològica correspon a la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia del Departament de Justícia, que és l’òrgan responsable de la gestió i els serveis que es posen a disposició de la ciutadania i els professionals.

No obstant això, l'òrgan que origini la informació que s'ha d’incloure a la Seu és el responsable de garantir la veracitat i integritat del seu contingut.