Soc testimoni en un procés penal
  • Imprimeix

Soc testimoni en un procés penal

En un procés penal el jutge pot decidir en un moment qualsevol, tant de la investigació com del judici, que declarin totes aquelles persones que cregui que poden aportar informació sobre el cas. Aquestes persones són els testimonis.

Pot ser testimoni tota persona que resideixi en territori espanyol, ja sigui nacional o estrangera, sempre que no estigui impedida per declarar, i hagi presenciat els fets que s'investiguen o sigui coneixedor directe del que ha succeït.

Si hi ha alguna causa justificada per la qual no es pugui anar a declarar, s'ha de comunicar a l'òrgan judicial al més aviat possible.

Declarar com a testimoni és un deure de col·laboració amb l’Administració de justícia, previst constitucionalment. La negativa pot donar lloc a una multa o, fins i tot, a un delicte. Només en els casos previstos per la llei —parentiu o secret professional—, el jutge pot dispensar els testimonis de prestar declaració.

És l'escrit del jutjat o tribunal pel qual se cita una persona a prestar declaració com a testimoni. Normalment el tribunal envia la citació al domicili de la persona, però pot fer-ho al lloc de treball o al lloc on pugui trobar aquesta persona amb facilitat.

La citació indica:

  • el jutjat o tribunal davant el qual ha de comparèixer (adreça, telèfon...)
  • el nom, cognoms i domicili de la persona que ha de comparèixer
  • el motiu de la citació: declarar com a testimoni sobre uns fets concrets
  • el lloc, dia i hora en què ha de fer la declaració

 

La citació també inclou una advertència sobre l'obligació de declarar i les conseqüències de no fer-ho.

  1. Abans de la declaració

Cal llegir la citació atentament per saber el dia, l'hora i el lloc on s'ha de declarar. Si hi ha dubtes, es pot trucar al jutjat o tribunal i preguntar-ho.

El dia de la declaració és convenient arribar al jutjat amb temps. Cal portar:

. el document nacional d'identitat i

. la citació 


Amb aquests documents, cal presentar-se al personal del jutjat, el qual donarà les indicacions pertinents. En cas que hi hagi retards, ajornaments o alguna altra incidència, les persones del jutjat n'informaran tothom.

  1. La declaració

Els testimonis poden declarar durant la fase d'investigació o durant el judici. Si és durant la investigació, la declaració s'ha de fer davant del jutge, a les dependències judicials  i, si és durant el judici, s'ha de fer a la sala de vistes, davant del jutge, l'advocat i el Ministeri Fiscal.

Les preguntes s'han de contestar de viva veu i, al final de la declaració, s'ha de firmar l'acta, llevat que en sigui dispensat pel jutge. Les vistes són gravades amb mitjans informàtics.

S'ha de dir la veritat. El fals testimoni és un delicte.

Els testimonis tenen dret a l'abonament de les despeses que els ocasioni prestar declaració, per això s'han de guardar tots els justificants.

El personal de la secretaria del jutjat o de les oficines d'atenció al ciutadà poden facilitar la sol·licitud i donar les indicacions necessàries per emplenar-la. És convenient fer aquesta petició abans d'iniciar la declaració. 

Les despeses d'allotjament, manutenció o ingressos deixats de percebre s’han de comunicar a la secretaria del jutjat per tal que s'incloguin a les costes del procediment.

Data d'actualització:  08.11.2018